Title VI complaint - Vietnamese

Nếu quý vị cho rằng mình bị phân biệt đối xử trong các hoạt động hoặc chưưng trình củ a cư quan vì chủng tộc, màu da hoặc nguồn gốc quốc gia của quý vị (bao gồm nưng lự c Tiếng Anh hạn chế), quý vị có thể đệ đưn khiếu nại chính thức.

Hướng dẫn: Vui lòng điền biểu mẫu dưới đây và gửi đến: Att: Complaints (ư ưn khiếu nại), Office of Equal Opportunity, Washington State Department of Transportation, Box 4734, Olympia WA 98504-7314 hoặc gửi email đến: oecrcomplaints@wsdot.wa.gov

Thờ i gian phù hợ p nhất trong ngày để liên hệ vớ i quý vị về đưn khiế u nạ i này
địa chỉ gửi thư của bạn
Phân biệ t đố i xử do
Tên, địa chỉ và số điện thoại củ a (nhữ ng) ngườ i bị cáo buộ c là đã phân biệ t đố i xử vớ i quý vị.
Liệ t kê bấ t kỳ ngườ i nào khác mà chúng tôi cầ n liên hệ để biết thêm thông tin nhằ m hỗ trợ cho khiếu nạ i củ a quý vị. Vui lòng cung cấ p số điệ n thoạ i, địa chỉ nhà và địa chỉ email củ a ngườ i đó, v.v.
địa chỉ bưu điện
Liệ t kê bấ t kỳ cư quan nào khác mà quý vị cũng đãgử i cùng đưn khiếu nạ i này đế n cho họ
Tiểu Bang

Enjoy paid time off. 

Our employees earn paid vacation and sick leave every month, as well as 12 paid holidays per year.

Work in a modern environment.

We offer telework options, an infant at work program, flexible work schedules and more.

Continue your learning journey.

Get tuition reimbursement for coursework or trainings related to your job or career ladder.