Title VI complaint - Vietnamese

Nếu quý vị cho rằng mình bị phân biệt đối xử trong các hoạt động hoặc chưưng trình củ a cư quan vì chủng tộc, màu da hoặc nguồn gốc quốc gia của quý vị (bao gồm nưng lự c Tiếng Anh hạn chế), quý vị có thể đệ đưn khiếu nại chính thức.

Hướng dẫn: Vui lòng điền biểu mẫu dưới đây và gửi đến: Att: Complaints (ư ưn khiếu nại), Office of Equal Opportunity, Washington State Department of Transportation, Box 4734, Olympia WA 98504-7314 hoặc gửi email đến: oecrcomplaints@wsdot.wa.gov

Thờ i gian phù hợ p nhất trong ngày để liên hệ vớ i quý vị về đưn khiế u nạ i này
địa chỉ gửi thư của bạn
Phân biệ t đố i xử do
Tên, địa chỉ và số điện thoại củ a (nhữ ng) ngườ i bị cáo buộ c là đã phân biệ t đố i xử vớ i quý vị.
Liệ t kê bấ t kỳ ngườ i nào khác mà chúng tôi cầ n liên hệ để biết thêm thông tin nhằ m hỗ trợ cho khiếu nạ i củ a quý vị. Vui lòng cung cấ p số điệ n thoạ i, địa chỉ nhà và địa chỉ email củ a ngườ i đó, v.v.
địa chỉ bưu điện
Liệ t kê bấ t kỳ cư quan nào khác mà quý vị cũng đãgử i cùng đưn khiếu nạ i này đế n cho họ
Tiểu Bang

Slow down – lives are on the line. 

In 2023, speeding continued to be a top reason for work zone crashes.

Even one life lost is too many.

Fatal work zone crashes doubled in 2023 - Washington had 10 fatal work zone crashes on state roads.

It's in EVERYONE’S best interest.

95% of people hurt in work zones are drivers, their passengers or passing pedestrians, not just our road crews.