Title VI complaint - Tagalog

Kung naniniwala kang ikaw ay nadiskrimina dahil sa iyong lahi, kulay ng balat, o bansang pinagmulan (kabilang ang limitadong kahusayan sa Ingles), ng mga programa o aktibidad ng ahensya, maaari kang maghain ng isang pormal na reklamo.

Mga tagubilin: Mangyaring sagutan ang form sa ibaba at ipadala ito sa: Att: Complaints, Office of Equal Opportunity, Washington State Department of Transportation, Box 4734, Olympia WA 98504-7314 o mag-email sa: oecrcomplaints@wsdot.wa.gov

Pinakamabuting oras para makipag-ugnay sa iyo tungkol sa reklamong ito
Ang iyong mailing address
Diskriminasyon dahil sa
Pangalan, address, at numero ng telepono ng (mga) taong diumano ay nagdiskrimina sa iyo
Ilista ang sinumang iba pang mga taong dapat naming makaugnayan para sa karagdagang impormasyon bilang pagsuporta sa iyong reklamo. Mangyaring isama ang mga numero ng kanilang telepono, address, email address, atbp.
Mailing address
Ilista ang anumang iba pang mga ahensyang kung saan inihain mo ang parehong reklamo
Estado

Enjoy paid time off. 

Our employees earn paid vacation and sick leave every month, as well as 12 paid holidays per year.

Work in a modern environment.

We offer telework options, an infant at work program, flexible work schedules and more.

Continue your learning journey.

Get tuition reimbursement for coursework or trainings related to your job or career ladder.