Title VI complaint - Tagalog

Kung naniniwala kang ikaw ay nadiskrimina dahil sa iyong lahi, kulay ng balat, o bansang pinagmulan (kabilang ang limitadong kahusayan sa Ingles), ng mga programa o aktibidad ng ahensya, maaari kang maghain ng isang pormal na reklamo.

Mga tagubilin: Mangyaring sagutan ang form sa ibaba at ipadala ito sa: Att: Complaints, Office of Equal Opportunity, Washington State Department of Transportation, Box 4734, Olympia WA 98504-7314 o mag-email sa: oecrcomplaints@wsdot.wa.gov

Pinakamabuting oras para makipag-ugnay sa iyo tungkol sa reklamong ito
Ang iyong mailing address
Diskriminasyon dahil sa
Pangalan, address, at numero ng telepono ng (mga) taong diumano ay nagdiskrimina sa iyo
Ilista ang sinumang iba pang mga taong dapat naming makaugnayan para sa karagdagang impormasyon bilang pagsuporta sa iyong reklamo. Mangyaring isama ang mga numero ng kanilang telepono, address, email address, atbp.
Mailing address
Ilista ang anumang iba pang mga ahensyang kung saan inihain mo ang parehong reklamo
Estado

Slow down – lives are on the line. 

In 2023, speeding continued to be a top reason for work zone crashes.

Even one life lost is too many.

Fatal work zone crashes doubled in 2023 - Washington had 10 fatal work zone crashes on state roads.

It's in EVERYONE’S best interest.

95% of people hurt in work zones are drivers, their passengers or passing pedestrians, not just our road crews.