Equal Opportunity - Limited English Proficiency

Language Access for WSDOT Customers

Inclusion is one of WSDOT’s three goals within its Strategic Plan.  Part of being inclusive means we are actively working to create an environment where everyone, regardless of what language they speak, is provided equal access to our services.  The WSDOT's Office of Equal Opportunity (OEO) has developed WSDOT's Limited English Proficiency (LEP) Access Plan ensuring everyone is afforded equal access to all of our programs and services (Title VI of the 1964 Civil Rights Act).

Who is an LEP individual

A limited English proficient individual, as defined by the U.S. Department of Justice and the U.S. Department of Transportation (Federal Highway Administration and Federal Transit Administration), is an individual who does not speak English as their primary language and has a limited ability to read, write, speak, or understand English.

  Translation Services

  If you have difficulty understanding English, you may, free of charge, request language assistance services for this Department information by calling (360) 705-7090 , or email us at: TitleVI@WSDOT.WA.GOV

  Aviso a personas con dominio limitado del idioma inglés: Si usted tiene alguna dificultad en entender el idioma inglés, puede, sin costo alguno, solicitar asistencia lingüística con respecto a esta información llamando al (360) 705-7090, o envíe un mensaje de correo electrónico a: TitleVI@WSDOT.WA.GOV.  

   給英語能力有限人士的通知:  如果您不懂英語, 或者使用英语有困难,您可以要求獲得向大眾提 供的語言協助服務,幫助您理解教育部資訊。這些語言協助服務均可免費提供。如果您需要有關 口譯或筆譯服務的詳細資訊,請致電 (360) 705-7090, 或電郵: TitleVI@WSDOT.WA.GOV。 

   Thông báo dành cho những người có khả năng Anh ngữ hạn chế:  Nếu quý vị gặp khó khăn trong việc hiểu Anh ngữ thì quý vị có thể yêu cầu các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ cho các tin tức của Bộ dành cho công chúng. Các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ này đều miễn phí. Nếu quý vị muốn biết thêm chi tiết về các dịch vụ phiên dịch hay thông dịch, xin vui lòng gọi số (360) 705-7090, hoặc email: TitleVI@WSDOT.WA.GOV

   영어 미숙자를 위한 공고:  영어를 이해하는 데 어려움이 있으신 경우, 교육부 정보 센터에 일반인 대상 언어 지원 서비스를 요청하실 수 있습니다. 이러한 언어 지원 서비스는 무료로 제공됩니다. 통역이나 번역 서비스에 대해 자세한 정보가 필요하신 경우, 전화번호 (360) 705-7090 또는 이메일주소 TitleVI@WSDOT.WA.GOV 으로 연락하시기 바랍니다.

    Paunawa sa mga Taong Limitado ang Kaalaman sa English:  Kung nahihirapan kayong makaintindi ng English, maaari kayong humingi ng tulong ukol dito sa inpormasyon ng Kagawaran mula sa nagbibigay ng serbisyo na pagtulong kaugnay ng wika.  Ang serbisyo na pagtulong kaugnay ng wika ay libre. Kung kailangan ninyo ng dagdag na impormasyon tungkol sa mga serbisyo kaugnay ng pagpapaliwanag o pagsasalin, mangyari lamang tumawag sa (360) 705-7090, o mag-email sa: TitleVI@WSDOT.WA.GOV.

  Уведомление для лиц с ограниченным знанием английского языка:  Если вы испытываете трудности в понимании английского языка, вы можете попросить, чтобы вам предоставили перевод информации, которую Министерство Образования доводит до всеобщего сведения. Этот перевод предоставляется бесплатно. Если вы хотите получить более подробную информацию об услугах устного и письменного перевода, звоните по телефону (360) 705-7090, или отправьте сообщение по адресу: TitleVI@WSDOT.WA.GOV.

  Back to Title VI